دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدرضا   غلامی

پست الکترونیکی : mr-gholami@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی شیمی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1373/07/01

محمدرضا غلامی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^